SPLOŠNI POGOJI O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH AMBASADORJEV CONEY

 1. člen

Splošni pogoji o pravicah in obveznostih ambasadorjev (v nadaljevanju: Splošni pogoji) predstavljajo del Splošnih pogojev poslovanja Coney, objavljenih na spletni strani www.smartconey.com, ki določajo pravila poslovanja ob nakupu in/ali uporabi pametnih stožcev Coney. Posamezna različica pogojev je objavljena na spletni strani podjetja. Odgovornost ambasadorja je priskrbeti, prebrati, razumeti in spoštovati Splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji o pravicah in obveznostih ambasadorjev določajo pravila poslovanja v okviru Coney pametnih stožcev ter pravice in dolžnosti, ki veljajo za ambasadorje pametnih stožcev Coney.

»Ambasador« se v teh pogojih uporablja za žensko in moško slovnično obliko.

 1. člen

Coney MULTIMEDIA trži svoje izdelke in storitve s pomočjo partnerstva z neodvisnimi osebami, s katerimi sklene Pogodbo o sodelovanju, ki stožce preizkusijo in jih želijo promovirati v javnosti (v nadaljevanju ambasador). V zameno za promocijo in v primeru, da izpolnjujejo vse dogovorjene pogoje, lahko dobijo ambasadorji pametne stožce Coney po znižani ceni.

Coney MULTIMEDIA bo ambasadorje skladno z dogovorom objavil na svoji spletni strani in družbenih medijih s kratkim opisom in povezavo na njihovo spletno stran oziroma dogovorjeni družbeni medij (Facebook, Instagram ipd.).

 1. člen

Zaradi spreminanja zakonodaje in poslovnega okolja, si Coney MULTIMEDIA pridržuje pravico, da spreminja in prilagaja te Splošne pogoje in tudi vse ostale Splošne pogoje. O vsaki spremembi Splošnih pogojev bo Coney MULTIMEDIA obvestil svoje ambasadorje, in sicer vsaj 14 dni pred datumom začetka veljavnosti novih pogojev. Če se ambasador z novimi pogoji ne strinja, ima pravico do odstopa od Pogodbe o sodelovanju. O nestrinjanju mora ambasador pisno obvestiti Coney MULTIMEDIA v roku 7 dni od prejema obvestila o spremembi in podati izjavo o odstopu od Pogodbe o sodelovanju. Če ambasador tega ne stori, se šteje, da se s spremembami pogojev strinja in z začetkom veljavnosti novih pogojev zanj velja Pogodba o sodelovanju pod novimi spremenjenimi pogodbenimi pogoji.

Coney MULTIMEDIA bo poskrbel, da bo ambasadorju na voljo celotna nova različica dokumenta na enega od naslednjih načinov:

 • objava na spletni strani (com) ali drugi uradni spletni strani;
 • po elektronski pošti;
 • vključeno v redna obvestila podjetja;
 • vključeno v elektronska obvestila podjetja.

 1. člen

Če se ugotovi, da je določilo v Splošnih pogojih ali v Pogodbi o sodelovanju oz. katerikoli drugi pogodbi (v trenutni ali kasnejši različici) neveljavno oz. nično, se odstrani oz. nadomesti samo neveljavni del določbe, preostali pogoji in določbe pa ostanejo v polni veljavi. Odstranjena določba se preoblikuje, dokument pa stopi v veljavo v celotni izvedbi.

 1. člen

Za to, da oseba postane ambasador Coney, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dopolnjena starost vsaj 18 let;
 • veljavna davčna številka;
 • izpolnjena in podpisana Pogodba o sodelovanju s podjetjem Coney MULTIMEDIA, s čimer je dana tudi potrditev, da je ambasador seznanjen z vsemi ustreznimi dokumenti, pravili poslovanja in Splošnimi pogoji (objavljeno na coneysmartcones.com).

 1. člen

Pogodba za ambasadorja je veljavna 1 (eno) leto od dneva, ko jo potrdi Coney MULTIMEDIA, če ni s Pogodbo o sodelovanju dogovorjeno drugače. Ambasadorji morajo pogodbo obnoviti vsako leto s pisno pogodbo.

Če ambasador ne obnovi pogodbe, se njegovo sodelovanje prekine, s tem pa se prekinejo tudi vse morebitne obveznosti in pravice ambasadorja v zvezi s Coney MULTIMEDIA.

 1. člen

Ambasadorji varujejo in širijo pozitiven ugled Coney MULTIMEDIA ter njegovih izdelkov in storitev. Oglaševanje in promocija izdelkov mora biti v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Ambasadorji se morajo izogibati zavajajočim, neetičnim ali nemoralnim ravnanjem. Če ravnajo v nasprotju s temi določili, Coney MULTIMEDIA ne odgovarja za njihovo promocijo in oglaševanje.

 1. člen

Coney ambasadorji morajo poleg drugih zahtev, ki so določene v teh pogojih in v Pogodbi o sodelovanju, skladno z dogovorom uporabljati družbene medije (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter itd.) za promocijo izdelkov, pri čemer mora vedno na dogovorjen način označiti tudi referenco Coney (na primer z znakom @ ali #). Vsaka posamezna Pogodba o sodelovanju natančneje opredeli, kako in na kakšen način mora ambasador promovirati izdelke Coney.

 1. člen

Ambasador v nobenem primeru ne sme uporabljati družbenih medijev za to, da bi sam prodajal izdelke. Poleg tega je vsak ambasador dolžan sam skrbeti za to, da upošteva pogoje posameznega družbenega medija. Če se na določenem mediju ne dovoljuje uporaba v komercialne namene, mora ambasador to upoštevati, upoštevati pa mora tudi vsa druga pravila spletnega mesta.

 1. člen

Ime Coney in druga imena, ki jih uporablja podjetje Coney MULTIMEDIA, so lastniška trgovska imena ter blagovna znamka podjetja. Coney MULTIMEDIA ambasadorjem, s katerimi podpiše pogodbo, dovoljuje uporabo blagovnih znamk v njihovih gradivih in v promocijske namene, dokler je veljavna Pogodba o sodelovanju. Po prekinitvi Pogodbe o sodelovanju, se nemudoma prekine tudi veljavnost dovoljenja za uporabo imena Coney.

Ambasadorji nimajo dovoljenja za predstavljanje izdelkov Coney v javnosti, zato ne smejo odgovarjati na vprašanja medijev v zvezi z izdelki Coney ali podjetjem Coney MULTIMEDIA. Vsa vprašanja in interes medijev je treba posredovati odgovornim osebam v podjetju Coney MULTIMEDIA.

 1. člen

Coney MULTIMEDIA ni odgovoren za nobeno osebo ali dejanje, storjeno v povezavi s pametnimi stožci Coney.

 1. člen

Ambasadorji se s podpisom te pogodbe in pogodbe o sodelovanju strinjajo, da Coney MULTIMEDIA objavlja njihove slike, videe in izjave v kakršnikoli obliki. Ambasador se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, razen če so taki zahtevki dogovorjeni v Pogodbi o sodelovanju.

 1. člen

S podpisom pogodbe ambasador izrecno dovoljuje Coney MULTIMEDIA, da osebne podatke uporabi za izvajanje trženja. Ambasador lahko kadarkoli sporoči Coney MULTIMEDIA, da preneha uporabljati njegove osebne podatke, kar bo Coney nemudoma storil in ga o tem obvestil najkasneje v 3 dneh.

 1. člen

V primeru kršitve Pogodbe o sodelovanju ali Splošnih pogojev je ambasador dolžan plačati pogodbeno kazen 1000 EUR ne glede na to, ali je škoda nastala ali ne, razen če je v pogodbi o sodelovanju določeno drugače. Če je škoda večja od 1000 EUR, je dolžan plačati ambasador vso škodo, skladno s pravili Obligacijskega zakonika.

 1. člen

Poslovni odnosi podjetja Coney MULTIMEDIA z vsemi sodelujočimi so zaupne narave in se ne smejo zlorabiti ali zaobiti s strani ambasadorja. Ambasador lahko komunicira (posredno ali neposredno) zgolj v primeru, da ima za to dovoljenje Coney MULTIMEDIA. Takšno dovoljenje mora biti pisno in ga mora ambasador pridobiti za vsak primer posebej.

Kršitve tega pravila lahko vodijo do prekinitve pogodbe z ambasadorjem in morebitnih odškodninskih zahtevkov zoper ambasadorja.

 1. člen

Trajanje ambasadorske pogodbe je odvisno od vsakokratnega dogovora v Pogodbi o sodelovanju.

17.člen

Stranki se strinjata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v primeru, ko to ne bo mogoče, pa bo pristojno sodišče v Ljubljani.